1 4

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา จัดโครงการ “ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก ” จังหวัดสงขลา

            สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา สมัชชาครูแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร ได้กำหนดจัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหินเป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตาให้แก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา รามทั้งคู่สมรส  บิดา มารดา บุตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

26 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา