1 4

ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “ล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9 : Standby Court interpreter”

          สำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดให้สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justicr Conference Center : EJCC) เพื่อบริการล่ามและผู้เชี่ยวชาญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ตามนโยบาลพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 9 และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งเพื่อลดปัญหาการไม่มีล่ามไปทำหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 นั้น

            ผู้สนใจสมัครล่ามอาสาผู้มีความรู้และสามารถ ฟัง เขียน พูด อ่าน ภาษาไทย ภาอังกฤษ ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน และภาษาต่างประเทศอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามอาสาภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 และสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 (อาคารศาลจังหวัดสงขลา) ถนนปละท่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

26 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา