1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้จนเกษตรกรสงขลา 4.0
                  วันนี้ (13 มี.ค. 61) ที่ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรสงขลา 4.0 เพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา , สำนักงานพาณิยช์จังหวัดสงขลา , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเป็นต้น
                  สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้จนเกษตรกรสงขลา 4.0 โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาและสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและอบรมเกษตรกรแล้วจำนวน 270 ราย พร้อมทั้งการจัดทำข้อมูล และเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการแล้วจำนวน 220 รายและได้คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายปลูกผักจำนวน 60 รายโดยชุดแรกส่งเสริมให้ปลูกผักเชิงพาณิชย์ให้มีรายได้เสริมนอกจากการทำสวนยางพาราประกอบด้วยเกษตรกรตำบลทุ่งหวัง เกษตรกรตำบลท่าประดู่และเกษตรกรตำบลคลองหอยโข่ง
                 นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้เก็บข้อมูลความต้องการของตลาดแล้ว 2 ส่วน คือความต้องการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของโรงพยาบาลสงขลาและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสงขลา ห้างแม็คโคร และการออกแบบแบรนด์สินค้า Songkhla Brand จำนวน 2 - 3 รูปแบบ โดยวิทยาลัยนานาชาติวิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ออกแบบและแจ้งใบเสนอราคาให้จังหวัดเป็นที่เรียบร้อย
               ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการเสนอเรื่องพิจารณาในด้านของการทำ Road Map โครงการ แก้จนเกษตรกรสงขลา 4.0 แผนปฏิบัติการโครงการแก้จนเกษตรกรสงขลา 4.0 รวมถึงการสร้าง แบรนด์สินค้าสงขลาผักและอาหารปลอดภัย


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา /ข่าว
จิรพัฒน์ วงค์กระจ่าง /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา