1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสงขลา

          วันนี้ (20 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายประโมทย์ ดำจวนลม รักษาราชการแทนพัฒนาจังหวัดสงขลา หน่วยงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

          รัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการในหลายมาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งทางด้านการลดต้นทุน การผลิต การให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต และการใช้แนวคิด "ประชารัฐ "มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

          สำหรับการรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสานพลังประชารัฐซึ่งรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยคุณสมบัติขององค์กรที่ขอรับการรับรอง เป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งตามนโยบายสานพลังประชารัฐ มีเป้าหมายเพื่อสังคมมีคำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่ในชื่อบริษัท มีการนำผลกำไรไปลงทุนในกิจการของตนเองหรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและการดำเนินงานที่โปร่งใส่ ตามหลักธรรมาภิบาล

           นอกจากนี้มีการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานที่คณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) มอบหมายคณะทำงาน ( D๑ - D๖ และ E๑ - E๖) อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

20 มี.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา