1.1

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการยาง

               วันนี้ (20 มี.ค.61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการยาง โดยมีนางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา นายพรเทพ ภูริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และคณะรายงานผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมทั้งการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและผู้ประกอบการ SMEs ตามโครงการ Rubber City นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีศักยภาพและมั่นคงอันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

พิมพิศา แสงมณี/ภาพ

20 มี.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา