1.1

จังหวัดสงขลาเปิดโครงการ National e-Payment ด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนําเงินส่งคลัง        ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการให้เป็นไปตามแนวที่กำหนด

          วันนี้ (21 มี.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลาจัดโครงการ National e-Payment ด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนําเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดนมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา, ผู้จัดการสำนักงานเขตสงขลา 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 185 หน่วยงาน

           นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เป็นวาระแห่งชาติ และได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนภาครัฐบาลมีความตื่นตัวในการใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การใช้บริการพร้อมเพย์ การรณรงค์การใช้บัตรเดบิต การใช้บริการชำระเงินด้วย QR Code หรือที่คุ้นเคยให้มีตลาดไร้เงินสดเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว โดยการขับเคลื่อนการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในบริการของภาครัฐจากกำหนดทุกหน่วยงานไม่มีการรับจ่ายเงินสดตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นมิติหนึ่งที่จะก้าวสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินของส่วนราชการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพลังขับเคลื่อนการรับ เงินชำระไร้เงินสดเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการ National e-Payment ภาครัฐจะสำเร็จได้ต้องมีปัจจัยสำคัญ นั้นคือ บุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณและการจัดการ

           ด้านนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) 5 ด้าน ได้แก่ โครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID หรือ พร้อมเพย์, โครงการการขยายบัตรการใช้ปากทำธุรกรรมทางการเงิน, โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางการเงิน, โครงการ e-Payment ภาครัฐ และ โครงการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งโครงการที่ 4 เป็นโครงการ e - Payment ภาครัฐที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง      เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ KTB Corporate Online บริการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และการรับเงินด้วย QR Code

           สำหรับการจัดโครงการประชุมชี้แจง (National e-Payment Master Plan) ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจการจ่ายเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ KTB Corporate Online     แทนการจ่ายเงินด้วยเช็คและเงินสด สร้างความเข้าใจการรับเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC และการรับเงินด้วย QR Code และเตรียมความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ การเข้าถึงมาตรการของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การให้บริการฟิโกไฟแนนซ์กองทุนการออมแห่งชาติและการใช้บริการพร้อมเพย์

            นอกจากนี้การจัดโครงการฯ ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรมจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   สำนักงานใหญ่ ในรูปแบบลักษณะการบรรยายพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องจริงและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

21 มี.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา