1.1

จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีในทุกด้าน

           วันนี้ (22 มี.ค. 61) ที่วัดหินเกลี้ยง  ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์ การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กล่าวบรรยายสรุป พร้อมด้วยนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด, หัวหน้าหน่วยงานรัฐสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำศาสนาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในวันนี้

          นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ, การให้บริการด้านการเกษตร , การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสแก่ประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/อุบัติภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่มีฐานะดีขึ้นต่อไป

          นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กล่าวบรรยายสรุป ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ เส้นทางคมนาคมหลายสาย ภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังสภาพเป็นหลุมบ่อไม่ปลอดภัยต่อใช้เส้นทางและเป็นปัญหาอุปสรรคในการลำเลียงผลผลิตทางเกษตร เช่น ยางพารา พืชผัก ผลไม้ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกปี ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาแบบซ้ำซาก เนื่องจากงบประมาณของ อปท.มีจำนวนน้อย จึงทำให้ไม่สามารถปรับปรุงเป็นถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัยได้ ทำได้เพียงการซ่อมแซมปรับปรุงชั่วคราวเพื่อให้ถนนสามารถใช้ตามปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดีจำนวน 10 ทุน       ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลามอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุจำนวน 100 ชุดและมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุจำนวน 180 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 10 ชุดโดยนำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

พิมพิศา แสงมณี /ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ

22 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา