1.1

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอจตุรพัฒน์

          วันนี้ (22 มี.ค.61) ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอจตุรพัฒน์ โดยมีนางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ คณะกรรมการจัดการประชุม กล่าวรายงาน โดยมีเครือข่ายสภาวัฒนธรรม จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ และ     สภาวัฒนธรรมตำบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วม 400 คน

          นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สภาวัฒนธรรมอำเภอจะนะ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นองค์กร และหน่วยงานที่ดูแล เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ และทุกตำบล ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาคที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมของเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวิสัยทัศน์ กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมในพื้นที่ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอจตุรพัฒน์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์งานวัฒนธรรมให้กับบุคลากรในเครือข่าย ส่งเสริมการทำแผนงานการดำเนินวัฒนธรรมระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาเครือข่ายสภาวัฒนธรรม ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ให้มีความเข้มแข็ง รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น

ภาพ/จิรพัมน์ วงศ์กระจ่าง

ข่าว/พิมพิศา แสงมณี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา