1.1

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

            บ่ายวันนี้ (23 มี.ค.61) ที่บริเวณกองอำนวยการฝึกซ้อมดับเพลิง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟกลุ่มจังหวัดต้นแบบ โดยมีนายปรีชา  เจ๊ะสา  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน

            นายปรีชา  เจ๊ะสา  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรฐานด้านการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย ปราศจากอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรภาครัฐเช่นเดียวกับหน่วยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตระหนักถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้หน่วยงานมีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยแก่ผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ส่วนราชการที่บังคับใช้กฎหมายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชน

            สำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 11 หน่วยงาน รวม 184 คน

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

23 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา