1.1

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ มอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 500 ราย

          วันนี้ (23 มี.ค. 61) เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าฯ ให้นายมนัส โนนุส กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบสิ่งของ    พระราชทาน หนึ่งใจเดียวกัน ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา     นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง ข้าราชการและประชาชนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยในชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทรงมีดำริให้ มูลนิธิมิราเคิล      ออฟไลฟ์ จัดตั้งโครงการ “หนึ่งใจเดียวกัน” ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากจากปัญหาต่างๆ สำหรับอำเภอคลองหอยโข่ง มีพื้นที่ 274 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 26,083 คน 9,372 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว คือทำสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ รายได้จึงผันผวนตามราคาตลาด        เมื่อราคายางพาราตกต่ำก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งส่วนนี้อำเภอได้พยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเกษตรให้มีการเกษตรแบบผสมผสานให้มีรายได้ตลอดปี รวมทั้งการพัฒนาไปสู่การเกษตร 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

          สำหรับการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ มีประชาชนชาวอำเภอคลองหอยโข่ง เข้ารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ราย ซึ่งอำเภอได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส มาจากแต่ละตำบล หมู่บ้านทั่วถึงทั้งอำเภอ ซึ่งราษฎรที่มารับถุงพระราชทานในวันนี้ ต่างรู้สึกสำนึกใน   พระมหากรุณาธิคุณทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นล้นพ้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

23 มี.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา