1.1

จังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”โดยจัดกิจกรรมหน่วยรักษาสุขภาพฟันให้เด็กที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย

            วันนี้ 28 มี.ค.61 ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  ศาลากลางจังหวัดสงขลา  นายดลเดช  พัฒนรัฐ     ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานประชุมการจัดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ายังมีเด็กที่มีปัญหาพื้นฐานด้านสุขภาพในการดำรงชีวิตจึงได้ทำแบบสอบถามประเมินความต้องการผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด พบว่าเด็กในถิ่นทุรกันดารยังขาดการดูแลด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง โดยเฉพาะด้านทันตกรรมที่เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพฟัน พร้อมรับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นอีกจำนวนมาก ซึ่งทางมูลนิธินำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน มูลนิธิฯ มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยจัดกิจกรรมหน่วยตรวจรักษาสุขภาพฟันให้กับเด็กอายุ 8-18 ปี ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย คือกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการบริการสาธารณสุขปฐมภูมิให้กับประชาชน และให้บริการเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพฟันให้กับเด็ก โดยให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพฟันในชีวิตประจำวัน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเด็กในประเทศไทย

ภาพ/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

ข่าว/พิมพิศา แสงมณี

28 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา