1.1

จังหวัดสงขลาโดยศูนย์ดำรงธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

           วันนี้(29-03-61) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานตามแผน   ปฎิบัติราชการด้านคุ้มครองผู้บริโภค ระดับดีเด่น อันดับ 1 ของประเทศ

          นายรุ่งโรจน์  และสุบ  ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดต่างๆ ได้รับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ โดยจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับดีเด่น 4 จังหวัด คือ อันดับ 1 ได้แก่ สคบ.จังหวัดสงขลา อันดับ 2 สคบ.จังหวัดอุดรธานี อันดับ 3 สคบ.จังหวัดอุบลราชธานี และอันดับ 4 สคบ.จังหวัดสุรินทร์

         สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณามาจากผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน จำนวน 204 เรื่อง สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ จำนวน 97 เรื่อง และยุติเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ จำนวน 107 เรื่อง โดยไม่มีเรื่องคงค้าง และกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติราชการหรือการออกตรวจตามเทศกาลต่างๆ

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

30 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา