1.1

จังหวัดสงขลาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ที่ปฏิบัติงานดีเด่นควรค่าแก่การยกย่อง และเชิดชูเกียรติ

                วันนี้ (29-03-61) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีนายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานมีข้าราชการพลเรือนที่เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 4 กลุ่ม คือกลุ่มอำนวยการ ระดับสูง  กลุ่มข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น กลุ่มข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และกลุ่มข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภท ทั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน

                นายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ ในงานราชการนั้น มีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้สังคมและประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรือง ข้าราชการจึงต้องเป็นคนดี และคนเก่ง คนดี คือ คนที่ทำอะไรแล้ว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักเพราะถ้าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ฝ่ายเดียวแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็จะมีแต่ความเอื้อเฟื้อและปราศจากการเบียดเบียนกัน ส่วนคนเก่ง ก็คือ คนที่สามารถทำงาน แล้วบรรลุวัตถุประสงค์ในงานนั้นๆ ด้วยดี และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้น ข้าราชการจึงเป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถ สำหรับบุคคลทั่วไป ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถมีศักยภาพ และสมรรถนะดีที่สุด และจะต้องไม่ยอมอยู่กับที่ ในโลกของการเปลี่ยนแปลง ทันต่อเหตุการณ์ สามารถมีศักยภาพ และสมรรถนะดีที่สุด และจะต้องไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ในโลกของการเปลี่ยนแปลง ทันต่อเหตุการณ์ สามารถปรับมุมมองรวมทั้งวิธีการทำงาน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการ และการบริการประชาชน นอกจากนี้ข้าราชการไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือระดับใด จะต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ ที่ใช้ความคิด ความรู้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมปรับปรุงตัวเอง ปรับปรุงผลงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จึงได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดินอย่างแท้จริง

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

29 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา