1.1

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของจังหวัดสงขลา

            วันนี้ (30 มี.ค.61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา  นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของจังหวัดสงขลา โดยมีนายเปลื้อง รัตนฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน

             นายเปลื้อง รัตนฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 นามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและเห็นชอบในหลักการแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยให้ ทส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใน ปี 2563 ทั้งนี้ ทส. โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ประสานหารือเบื้องต้นกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอันประกอบด้วย “เมืองอยู่ดี คนมีสุข” ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment ; LPA ) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเมืองที่สำคัญเพื่อให้เทศบาลเกิดการตื่นตัวที่จะนำกรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals ; SDGs ) และยุทธศาสตร์ 20 ปี ของทส. ที่มุางเน้นการส่งเสริมพัฒนาเมื่องและท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งเน้นกสรเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนทุกกลุ่มในสังคม (1 จังหวัด 1 เมืองน่าอยู่)

            ทั้งนี้ ในปี 2561 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 48 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร จำนวน 2 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 11 แห่ง และเทศบาลตำบล จำนวน 35 แห่ง

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

30 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา