1.1

สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาจัดโครงการรักการอ่านและมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ กศน. ประจำปี 2561

            วันนี้(2 เม.ย.61) ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา นายมนูญ  บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดโครงการรักการอ่านและมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ กศน.ประจำปี 2561 โดยมีนายธนกร  เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ผู้บริหารกศน. อำเภอทั้ง 16 อำเภอ บุคลากร นักเรียน กศน.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เจ้าฟ้านักอ่าน) ในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษากศน. ประจำปี 2560 และ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนนักศึกษากศน. และประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อ กิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานที่จัดขึ้นครั้งนี้

             นายธนกร  เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา กล่าวว่า  กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ ปี 2552 - 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” โดยการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ

              สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 ประกอบด้วยนิทรรศการเจ้าฟ้านักอ่าน, นิทรรศการ Word Green พลังงานทดแทน , นิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย, นิทรรศการครูของแผ่นดิน,  นิทรรศการสูงวัยอย่างมีคุณค่า งามสง่ากับกศน.,  นิทรรศการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศูนย์วิสาหกิจชุมชน, นิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ นิทรรศการอีกมากมาย

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

2 เมษายน 2561 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา