1.1

จังหวัดสงขลา จัด พิธีมอบโล่ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาและงานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

          วันนี้ ( 4 เม.ย. 61 ) ที่ห้องสงขลาบอลรูม โรงแรมบี พี สมิหลาบีชรีสอร์ท จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาและงานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ  ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมงานในวันนี้

           นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการคัดเลือกศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์, สาขาสถาปัตยกรรม, สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ภูมิลำเนาเกิด หรือภูมิลำเนา ที่ตนเองอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ให้ได้จารึกในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติร่วมกัน รวมทั้งให้เป็นแบบอย่างอันดีงามในสังคมแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดกอปร์กับนโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมให้ปรากฏ

             สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการมอบโล่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่น ประจำปี 2561 รวมทั้งได้จัดงานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

4 เมษายน  2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา