1.1

จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ร่วมกับโครงการ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านควนกบ   อำเภอคลองหอยโข่ง

              วันนี้ (22 มี.ค. 61) ที่ โรงเรียนบ้านควนกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา   นายราชิต สุดพุ่ม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา,หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง, คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , หน่วยงานรัฐสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในวันนี้

              นายราชิต สุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  กล่าวว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่   "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ,การให้บริการด้านการเกษตร , การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสแก่ประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/อุบัติภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่มีฐานะดีขึ้นต่อไป

            นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง กล่าวว่า อำเภอคลองหอยโข่ง จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยแบ่งเขตท้องที่จากอำเภอหาดใหญ่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535   และยกฐานะเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 อยู่ห่างจากจังหวัดสงขลา 44 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอหาดใหญ่ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 274 ตารางกิโลเมตร หรือ 171,250 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน จัดเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล 2 แห่ง อบต. 2 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น 26,083 คน ขายหญิงเท่า ๆ กัน มีครัวเรือน 8,372 ครัวเรือน

           สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดีจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลามอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุจำนวน 100 ชุดและมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุจำนวน 180 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 10 ชุดโดยนำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

พิมพิศา แสงมณี /ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ

5 เมษายน 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา