1.1

จังหวัดสงขลาเร่งรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งเป้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ครอบคลุมร้อยละ 80
วันนี้ (4 เม.ย. 61) ที่เทศบาลตำบลคูหาใต้ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายณรงค์พร
ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
สำหรับจังหวัดสงขลาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน 42 ครั้ง ในพื้นที่ 9 อำเภอ พบผู้เสียชีวิต 1 รายที่อำเภอหาดใหญ่ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลคูหาใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้เลือกพื้นที่อำเภอรัตภูมิเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญเนื่องจากพบว่ามีสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างสูง ในวันนี้ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนและการทำหมันในสุนัข และสัตว์อื่นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทางจังหวัดได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ร้อยละ 80 ของจำนวนสุนัขและแมวให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 73,000 โด๊ซ ขอให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข และแมวไปขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่จุดบริการในพื้นที่ หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                                         อุมาพร สังขวณิช      /ข่าว
                                                                                         จิรพัฒน์ วงค์กระจ่าง / ภาพ
                                                                                         ส.ปชส.สงขลา