1.1

         จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งนี้ 2/2561  

         วันนี้ (18 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาครั้งที่ 2/25561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สำนักงานจังหวัดสงขลา, หอการค้าจังหวัดสงขลา, ด่านศุลกากรสะเดา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
         สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นประเด็นในเรื่องของโครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้ง Duty Free Zone ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตปลอดภาษี Duty Free Zone ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาที่จะนำพาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน และศึกษาปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบที่ส่งผลต่อการจัดตั้งเขตปลอดภาษี Duty Free Zone พร้อมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (จังหวัดสงขลา) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการเปิด Duty Free Zone จะทำให้การค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีการขยายตัว มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มประเทศ AEC และนานาชาติ พร้อมทั้งมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง
          นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการหารือในประเด็นของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาต่อคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และโครงการประเมินความรู้ความเข้าใจและผลกระทบเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ด่านพรมแดนสะเดา อีกด้วย

                                                              ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อุมาพร สังขวณิช/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
18 เม.ย. 61