1.1

จังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา

           วันนี้ ( 18  เม.ย. 61 ) ที่ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  พร้อมด้วยนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 312 คน

           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ. – สถ. ) และจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ที่ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2536  เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด     ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนไทย โดยมี 8 กิจกรรมหลัก ดังนี้ การปกปักพันธุกรรมพืช,การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช,การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช,การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช,ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช,การวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช,การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช,การดำเนินงานพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

           ซึ่งจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้ส่งเสริม สนับสนุนและขอความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริและดำเนินกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อย่างน้อย อำเภอละ 1 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปัจจุบันมีอำเภอที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 อำเภอ จำนวน 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองสงขลา,รัตภูมิ,สิงหนคร,หาดใหญ่,สะเดา,คลองหอยโข่ง,นาหม่อม,สะบ้าย่อยและอำเภอที่ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 อำเภอได้แก่ ระโนด บางกล่ำ   ควนเนียง เทพา จะนะ นาทวี สทิงพระและกระแสสินธุ์

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

18 เมษายน 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา