1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ ต่อสังคม
               วันนี้ (19 เม.ย.61) ณ ห้องประชุม1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 โดยมีนายนิพนธ์บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและเรื่องอื่นๆให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการชีวิตซึ่งกันและกัน และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ ต่อสังคม
               นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าเนื่องมาจากได้ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูครอบครัวอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีทั้งปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในภาครัฐและเอกชนเพื่อสังคมปัญญาความรู้ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีหากได้รับการส่งเสริมยกย่องให้ตระหนักคุณค่าทรัพย์สินอย่างเพียงพอเหมาะสมในทุกๆด้านและเปิดโอกาสให้แสดงบทบาทในสังคมและช่วยเหลือสังคมให้ได้รับแต่สิ่งดีๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสงขลาในปีนี้เพื่อยกย่องความดีและความสำคัญของผู้สูงอายุสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้ลูกหลานเยาวชนได้นำไปเป็นแบบอย่างและเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วย
              นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุมีเพื่อสนองแนวคิดการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุภูมิปัญญาไทยไว้กับสังคมเจริญรอยตามสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะงานอาชีพจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุรวมถึง สร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าสามารถดำรงศักยภาพให้ยาวนานที่สุดเป็นการสร้างอาชีพและรายได้แก่คนรุ่นหลัง

อุมาพร สังขวณิช /ข่าว
จิระพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
19 เม.ย.61