1.1

จังหวัดสงขลา ผลักดันเกษตรกรบ้านยางงาม ตำบลทุ่งหวัง เป็นหมู่บ้านนำร่องปลูกพืชผักสวนครัว เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำสวนยางพารา
           นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะทำงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและเกษตรอำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่บ้าน ยางงาม หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ใช้เวลาว่างหลังจากการกรีดยางพารา หันมาปลูกพืชผักสวนครัวให้เกิดประโยชน์ โดยทางจังหวัดพร้อมผลักดันให้เกษตรกรเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างอาชีพเสริม พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
                                  (ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)
“ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินโครงการแก้จนคนสงขลา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยเหลือพี่น้อง ชาวสวนยางพาราให้มีอาชีพและรายได้เสริมโดยใช้วิธีการทำเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชผสมผสาน โดยชาวเกษตรกรบ้านยางงามได้รวมกลุ่มกัน 20 ราย และในกลุ่ม 20 รายนี้ ได้มีการจัดอบรมในด้านทัศนคติ และความรู้ด้านการเกษตร ให้เกษตรกรได้ใช้ชีวิตในเรื่องของการทำอาชีพ เรื่องพืชผัก อาชีพตามถนัด และผลผลิตที่เป็นความต้องการของตลาด นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจ สมัครใจ และมีความขยันขันแข็งที่ ดำเนินการตามโครงการฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ”
                                  (ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ สมศักดิ์ เรืองวรรธนะ เกษตรกรบ้านยางงาม)
“ในการเตรียมตัวของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อเข้าโครงการแก้จนสงขลานี้ มีความพร้อมเพราะได้รับการอบรม ความรู้เบื้องต้น มา 2- 3 ครั้งแล้ว ประกอบกับมีพื้นฐานในการทำอาชีพเกษตรกร และทุกคนที่เข้าร่วมก็มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้”
           สำหรับพืชผักสวนครัวที่ทางเกษตรกรได้ปลูกไว้นั้น จะเป็นพืชระยะสั้นและพืชกินใบ อาทิ พริก มะระ ถั่วฝักยาว แตงกวา มันเทศ ข้าวโพด ถั่วพลู ผักบุ้ง กวางตุ้งและคะน้า ฯลฯ ซึ่งจะใช้วิธีการดูแลรักษาด้วยการปรับปรุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักชีวภาพ, การขุดแปลงแบบยกร่องและใช้พลาสติกคลุมแปลงเพื่อป้องกันแมลงและศัตรูพืช นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรยังมีปัญหาในด้านของแหล่งน้ำ ซึ่งจังหวัดสงขลาจะเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ และจะให้ความช่วยเหลือทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง ตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องของเมล็ดพันธุ์ การดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพ และเรื่องของการตลาดอีกด้วย


                                                                                                                                  ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
                                                                                                                                         ประชา โชคผ่อง/ภาพ
                                                                                                                                                    19 เม.ย. 61
                                                                                                                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา