1.1

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ " ไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล อำเภอ จังหวัด"
        วันนี้ (20 เม.ย. 61) ที่โรงแรมหรรษาเจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและแจ้งนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด โดยมี คณะผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารและกศน. ตำบล เข้าร่วมกว่า 1,300 คน
        พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายสำคัญ (Agenda) หลายประการลงไปในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆโดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับกระบวนการทางความคิดให้กับประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้นโดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลักซึ่งมีกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ได้แก่ สัญญาประชาคมคนถูกใจ, ไทยเป็นหนึ่ง, คนไทยไม่ทิ้งกัน, ชุมชนอยู่ดีมีสุข, วิถีไทยวิถีพอเพียง, รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย, รู้กลไกการบริหารราชการ, รู้จักประชาธิปไตย, รู้เท่าทันเทคโนโลยี, บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรและงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนและจะขยายผลเพื่อต่อยอดไปในเรื่องอื่นๆให้ครอบคลุมทุกมิติ
       กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นทีมกับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการภายใต้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                                                                  ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
                                                                                                                                         ประชา โชคผ่อง/ภาพ
                                                                                                                                                    20 เม.ย. 61
                                                                                                                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา