1.1

ฯพลฯ ดาโต๊ะ จอจี้ ซามูเอลเอกอัครทูลมาเลเซียประจำประเทศไทยคนใหม่ เข้าเยื่ยมคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ฯพลฯ ดาโต๊ะ จอจี้ ซามูเอล เอาไปก่อนไปส่งคืนด้วยเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำ ประเทศไทยเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายดลเดชพัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ พูดคุยหารือในเรื่องของการเปิดด่านสะเดาและบูกิตกายูฮีตัม ตลอด 24 ชั่วโมง, การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา
                                                                                                                                       ภาวิณี ชูบัณฑิตย์/ข่าว
                                                                                                                                  จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
                                                                                                                                            23 เมษายน 2561
                                                                                                                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา