1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ
          วันนี้ (25 เม.ย. 61) ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
          โดยพระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2133 ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ผู้มีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาในด้านการทหารและการสงคราม ทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ ทรงอุทิศพระองค์กอบกู้เอกราช ปกป้องรักษาบ้านเมืองให้ปวงประชาราษฎร์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมา และทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 รวมพระชนมมายุ 50 พรรษา สิริรวมการครองราชสมบัติ 15 ปี
           ดังนั้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ รัฐบาลไทยโดยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


                                                                                             อุมาพร สังขวณิช/ ข่าว
                                                                                             จิระพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
                                                                                             24 เม.ย. 2561
                                                                                             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา