1.1

C:\Users\ITCOMP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif

คณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา

              วันนี้ (25 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 จำนวน 41 คน ที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลาพร้อมรับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักบริหารที่เข้ารับการพัฒนา

 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดภาคใต้ที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย สงขลามี 16 อำเภอ พื้นที่ 4.6 ล้านไร่และประชากร 1,419,357 คน มีศักยภาพ ในด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้และเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ  มีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ     ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 5.06 สำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก          มีสัดส่วนร้อยละ 19.36 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการทำเหมืองแร่ มีสัดส่วนร้อยละ 16.09  สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 10.66

               จังหวัดสงขลาแบ่งพื้นที่การพัฒนาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ส่งเสริมและเป็นพื้นที่หลักในการปลูกข้าวของจังหวัด ประกอบด้วยอำเภอระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์และอำเภอสิงหนคร, พื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ สะเดาและอำเภอเมืองสงขลา, พื้นที่การพัฒนาด้านเกษตรอื่นๆ ประกอบด้วยอำเภอนาหม่อม ควนเนียง บางกล่ำ รัตภูมิและอำเภอคลองหอยโข่งส่วนพื้นที่ด้านความมั่นคง ประกอบด้วยอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย

               จากการวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพของจังหวัดสงขลาได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดสงขลา "สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีสภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" โดยมีเป้าหมายรวม คือเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน และในด้านประเด็นยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่การพัฒนาภาคการเกษตรอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานรากความรู้และพหุวัฒนธรรม, การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                นอกจากนี้จังหวัดสงขลา ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยน้อมนำยุทธศาสตร์ พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาลหลักการประชารัฐ; แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, แผนปฏิบัติภาค, Thailand 4.0 กรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) และวิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา 2570     มาเป็นแนวทางในการพัฒนาภายใต้บริบทของจังหวัดสงขลา 4 ด้านประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม, ด้านความมั่นคงและด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภายใต้ รวมพลังประชารัฐเสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคงยั่งยืนประชาชนมี ความสุขภายใต้ 14 วาระจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ 2561 ได้แก่สงขลายิ้มเที่ยวและอิ่มที่สงขลา, พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, สงขลา 4.0, พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/โลจิสติกส, ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สงขลาคุณภาพ, เสริมสร้างความเป็นธรรมประชาชน, การบริหารจัดการน้ำ,สงขลาสะอาด, สงขลาเมืองสีเขียว Green City, บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, การปรองดองสมานฉันท์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

                                                                                                                   ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

                                                                                                                    จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

                                                                                                                                      25 เม.ย. 61

                                                                                                     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา