1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 4 ราย

          วันนี้ (27 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษจำนวน 4 ราย ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2561

          นายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ขึ้น  เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอันเชิญพระปรมาภิไธย ย่อ ป.ภ.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"  จึงได้มีประกาศเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561มอบเครื่องหมายดังกล่าวแก่ นายดำรงศักดิ์ ใจฐิติวิทย์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตภาค 9, นางสาวรวิภัทร โชคเจริญเลิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตภาค 9, นางดวงนภา อุทัยพันธ์เรือนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตภาค 9 และนางจรัสวรรณ ใจฐิติวิทย์ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และเป็นเครื่องเตือนใจให้ตะหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว    

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา    

27 เม.ย. 61