1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนดีเด่น ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

           วันนี้ (27 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนดีเด่น ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, พัฒนาการจังหวัดสงขลา, ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาเขต 16 และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้

           นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกับรัฐบาลในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกเยาวชน ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

           จังหวัดสงขลา มีเยาวชนที่เสนอชื่อเข้าร่วมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย นางสาวพิชญากาญจน์ ช่างเหล็ก โรงเรียนวรนารีเฉลิม, นายศักดริน บินหรีม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, นายนฤเบศร ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นายจิตรกร ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นายธรรมรัตน์ ทรพิศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและนางสาวเมย์ ทับไทร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โดยจะพิจารณาคัดเลือกเยาวชน จำนวน 2 ราย เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประจำปี 2561

 

                                                                                                                             ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว    

                                                                                                                                จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

                                                                                                                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา    

                                                                                                                                                27 เม.ย. 61