1 4

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดก้าวสู่ ไทยแลนด์  4.0


              สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รับผิดชอบและดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SAE Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด สนับสนุนธุรกิจต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค รวมทั้งสร้างระบบ         บูรณาการส่งเสริม SME ทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

              โดยที่สถาบันพิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา SME ในพื้นที่ของท่าน สถาบันจึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์โครงการ ไปยังผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมเสนอชื่อผู้ประกอบการ SME ที่มีความสนใจและมีความพร้อมตามเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อสมัครรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

3 เมษายน 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา