1 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)รุ่นที่ 50

                หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ( บัณฑิตอาสาสมัคร ) เป็นความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อิ๊งภากรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2512 ซึ่งเห็นว่าในขณะนั้นบัณฑิตส่วนใหญ่ทำงานและใช้ชีวิตอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆ ดังนั้น หากมีโครงการที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ไปเรียนรู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ วิถีการดำรงชีวิต ปัญหา และความต้องการของชาวชนบท ทั้งยังได้ใช้ความรู่ที่ศึกษาเล่าเรียนมาทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชนบท นับเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างสำนึกในความเป็นอาสาสมัครให้แก่บัณฑิตที่จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้บัณฑิตได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ในขณะเดียวกันชุมชนก็ได้เรียนรู้และรับประโยชน์จากกิจกรรมของบัณฑิตอาสาสมัคร

            วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อิ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร ( บัณฑิตอาสาสมัคร ) รุ่นที่ 50 หลักสูตร 1 ปี ในการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์การใช้ชีวิต และทำงานอาสาสมัครในสังคม        พหุวัฒนธรรม ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน รับสมัครระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 25 มิถุนายน 2561 สมัครออนไลน์ www.psds.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2564-4440-79 ต่อ 1321,1046

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

3 เมษายน  2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา