1 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อำเภอควนเนียง และอำเภอบางกล่ำ)

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง การบริการสาธารณะตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยการจัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ(อำเภอสิงหนคร อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด) อำเภอควนเนียง และ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะดำเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะจัดเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอควนเนียงและอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

                                                                                                                                     วาสนา สินสุข/เรียบเรียง

                                                                                                                                                     17 เม.ย.61

                                                                                                                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา