1 4

C:\Users\ITCOMP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

          สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานโครงการเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาหรือภาพยนตร์สั้นเพื่อให้เกิดการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความสุจริตและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

          สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมส่งผลงานได้ แต่ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง และมีความสามารถในการออกแบบพัฒนา และผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศ 15,000 บาท และรางวัลชมเชย 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

           ผู้สนใจสามารถนำเสนอผลงานสื่อป้องกันการทุจริตเข้าประกวดได้ที่ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช.บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-5284912และ 02-5284815ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง www.nacc.go.th

 

 

                                                                                                                                 อุมาพร สังขวณิช/เรียบเรียง

                                                                                                                                                     17 เม.ย.61

                                                                                                                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา