1 4

สำนักงานศาลปกครองสงขลา ขอเชิญร่วม “โครงการฝึกอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

          สำนักงานศาลปกครองสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง ตลอดจนบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีปกครอง ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

          ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารศาลปกครองสงขลา กลุ่มบริหารทั่วไป (ชั้น 2) เลขที่ 1111 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง ถนนสงขลา – เกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100 หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ http://www.admincourt.go.th/admincourt/ska/#!

ณัฐริกา ณัฐกุลวโรดม/ข่าว

17 เมษายน 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา