1.1

“การคืนสภาพผู้ประกันตนมาตรา 39 ของประกันสังคม”
         การดำเนินการคืนสภาพผู้ประกันมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ทำให้ผู้ประกันตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพจำนวน 762,274 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2561) อยู่ในข่ายได้รับการคืนสภาพให้กลับเป็นผู้ประกันตนเช่นเดิม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 กลุ่มดังกล่าว สามารถตรวจสอบสิทธิการคืนสภาพก่อนยื่นส่งเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สอบถามสายด่วน 1506 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 เมษายน 2562 และเพื่อเป็นการป้องกันการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนมาตรา 39 จึงขอให้ผู้ประกันตนปกป้องสิทธิของตนเอง โดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตัวเองกับสำนักงานประกันสังคม อย่างสม่ำเสมอ และควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันที

                                                                                                                                           วาสนา สินสุข/ข่าว
                                                                                                                                                    30 เม.ย.61
                                                                                                                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา