1.1

“สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3)”
          การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น รักษาพยาบาล สงเคราะห์บุตร คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภพ ในขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบ (ทางเลือก 1 และ 2) ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบ 2 อัตรา โดยให้เลือกในอัตราเดือนละ 70 บาท และอัตราเดือนละ 100 บาท จะได้รับสิทธิเพิ่มเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นวันละ 300 บาทกรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับวันละ 200 บาท (กรณีนอนพักรักษาตัวกับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี) กรณีไปพบแพทย์ แต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวไม่ถึง 3 วัน จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ครั้งละ 50 บาท ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ให้เงินสงเคราะห์กรณีตายเพิ่มอีก3,000 บาท ถ้าส่งครบ 60 เดือน และปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสภานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่กรณีนอนพักรักษาตัว กันไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี) อีกทั้งเพิ่มเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท ส่งเงินครบ 180 เดือนให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรคนแรกเกิด แต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์

                                                                                                                                    ภาวิณี ชูบัณฑิตย์/ข่าว
                                                                                                                                                 30 เม.ย.61
                                                                                                                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา