1.1

จ.สงขลา เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน พร้อมจัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชนปี 2

          วันนี้ (1 พ.ค. 61) ที่บริเวณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายปรีชา เจ๊ะสา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นายจ้าง ผู้แทนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ กิจการ ผู้ใช้แรงงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมนับพันคน

          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกิจการพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัด ฟั่นเฟือน งานวันแรงงาน แห่งชาติเป็นประจำทุกปีนับเป็นกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรำลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ทำกิจกรรมร่วมกับนายจ้างและลูกจ้างตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการแสดงพลังสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

          จังหวัดสงขลาได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดกิจกรรมที่แตกต่างโดยในปี 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในรูปแบบการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาภายใต้คำขวัญปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชนปี 2 โดยจัดให้มีการปลูกป่า ชายเลนจำนวน 2,000 ต้น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติประกอบด้วยพันธุ์ปลากระพงจำนวน 250,000 ตัว พันธุ์กุ้ง จำนวน 1 ล้าน 2 แสนตัว และพันธุ์ปู จำนวน 5 ล้านตัวและกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รวมทั้งกิจกรรมมอบของขวัญให้แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้จากภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ,ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริจาคพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งและศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บริจาคพันธุ์ไม้พันธุ์ปลาและพันธุ์ปู

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
1 พ.ค.61