1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการมหกรรมยางพารา ประจำปี 2561 เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดงานทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง
        วันนี้ (1 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดงานทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในงาน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา, หอหารค้าจังหวัดสงขลา, พาณิชย์จังหวัดสงขลา, ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, สหกรณ์จังหวัดสงขลา , ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11, การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพียงกัน
        นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำจังหวัดได้บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่ายางพาราระดับต้นทาง กลางทางและปลายทางมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการในคณะประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับภาคใต้ โดยมอบหมายให้จ. สงขลาดำเนินการในการส่งเสริมการใช้ยางพาราโดยบูรณาการทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานนิทรรศการมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างการรับรู้และบันดาลใจในการพัฒนาและเสริมสร้างการใช้ยางพาราให้สูงขึ้น สำหรับกำหนดการจัดนิทรรศการมหกรรมยางพารา
        โดยจังหวัดสงขลาจะดำเนินการจัดงานในช่วงวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 (หรืออาจมีการขยายระยะเวลาการจัดงานเพิ่มขึ้น) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมงานนิทรรศการการพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง, การนำเสนอผลงานและการประกวดนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าและการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น, การประชุมทางวิชาการ, การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ยางพารา, การสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงิน และกิจกรรมเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจในรูปแบบการเชิญชวนนักธุรกิจภายในและต่างประเทศมาร่วมเจรจาตกลงธุรกิจอย่างเป็นทางการทั้งภายในและต่างประเทศ
                                                                                                                      ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
                                                                                                                        จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
                                                                                                                                      1 พ.ค.61

                                                                                                         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา