1.1

เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา มอบทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด พร้อมทั้งมอบนโยบายและขับเคลื่อนการทำงานยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
       วันนี้ (2 พ.ค. 61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยนายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสุรพล ภัทรปกรณ์ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 9 พ.ต.อ. จรัส ชิณนะพงศ์ ผกก.สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พ.ต.อ. ชัยณรงค์ สุตสม รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและผู้เข้ารับทุนประกอบอาชีพจำนวน 59 คน เข้าร่วมในครั้งนี้
       นายสุรพล ภัทรปกรณ์ ผอ.ป.ป.ส. ภาค 9 กล่าวว่า สํานักงานป.ป.ส.มีนโยบายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 4 มาตรการหลักได้แก่ การป้องกัน, การปราบปราม, การบำบัดรักษาและการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 โดยด้านการบำบัดรักษานั้น ยึดหลักแนวคิด "ผู้เสพคือผู้ป่วย" มุ่งเน้นการให้โอกาสผู้หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับตัวกลับใจ สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทั่วไปได้ตามปกติโดยไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นไปที่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทั้ง 3 ระบบคือ ระบบสมัครใจ, ระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษและได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2559 โดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่น ด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางานให้ทำ รวมถึงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษานำทุนไปประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพแล้วจำนวน 1,927 ราย สำหรับในปี 2561 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีผู้รับทุนรวม 59 ราย รายละประมาณ 20,000 บาท
      นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มี 3 ภารกิจสำคัญ คือการมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดเป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์ภายใต้ประกาศคสช.และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 นอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายในการให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยไม่ถือว่าเป็นความผิดแล้วยังให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและผู้พ้นโทษที่ กลับตัวกลับใจแล้วนั้นได้รับทุนประกอบอาชีพเพื่อให้มีอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ภารกิจที่ 2 เป็นการมอบนโยบายและแนวทางการทำงาน รวมถึงการรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านการป้องกันยาเสพติดร่วมกับสำนักงานป.ป.ส. ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันยาเสพติดที่สำคัญคือ กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชน, กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ได้แก่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันปอเนาะและโรงเรียนตาดี, กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนอ่านคุตบะห์ ทุกวันศุกร์เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการห่างไกลยาเสพติด โดยใช้หลักศาสนาและกิจกรรมการสร้างให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปในเรื่องยาเสพติดโดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยาเสพติดผ่านสื่อวิทยุและภารกิจสุดท้ายคือการรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน 56

                                                                                                                             ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
                                                                                                                               จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
                                                                                                                                             2 พ.ค.61
                                                                                                                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา