1.1

จังหวัดสงขลา จัดประชุมการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดงานประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

วันนี้ (4 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดงานประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หน่วยงานจากสำนักงานจังหวัดสงขลา,เครือข่ายภาคประชาสังคม,เครือข่ายแกนนำชุมชนส่งเสริมคุณธรรม,หน่วยงาน 5 กระทรวงหลัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้และให้เกิดข้อตกลงร่วมและข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรม

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลมุ่งหวังที่จะเห็น 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความวัฒนาสถาพร เป็นฐานรากเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมาฉันท์ให้ “ คุณธรรมนำการพัฒนา ” สร้างคนไทยเป็น “ มนุษย์ที่สมบูรณ์ ” สร้าง “สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ” เพื่อพัฒนาประเทศสู่ “ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ด้วยการสร้าง “ ความเข้มแข็งจากภายใน ” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ผ่านกลไก “ ประชารัฐ ” ให้ครอบคลุมในทุกมิติ จึงได้ประกาศใช้ “ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ” เป็นแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นผู้กำกับดูแล ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม จิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้นำหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือไปปฏิบัติ น้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย ไปใช้ในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2561 นี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชนและภาคประชาชนได้ร่วมผนึกพลังในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยเน้นปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยให้มีการคัดเลือกชุมชน จังหวัด และองค์กรคุณธรรมต้นแบบในทุกพื้นที่ และเห็นชอบให้มีการจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติใน 4 ภาค ทั่วประเทศ

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว
อุมาพร สังขวณิช/ภาพ
4 พฤษภาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา