1.1

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 นำคณะติดตามการดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" พร้อมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561
           วันนี้ (7 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายพศินโกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 และคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 และโครงการอื่นๆตามแผนงานโครงการของกระทรวงและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผ่านหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, สำนักงานจังหวัด , ปศุสัตว์จังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว
           นายพศินโกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 กล่าวว่า การเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ในพื้นที่เสี่ยงสูง ซึ่งมีจังหวัดสงขลารวมอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับคน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่พระองค์ท่านใดมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย
          ด้านนายสัตวแพทย์กิติกร เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นอกจากนี้ได้มีการส่งตัวอย่างหัวสัตว์จำนวน 126 ตัวอย่าง โดยตรวจพบเชื้อจำนวน 58 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะพบในชนิดสัตว์ ได้แก่ สุนัข โคและแมว โดยการแพร่ระบาดของโรคพบในพื้นที่ 12 อำเภอ 33 ตำบล จากทั้งหมด 16 อำเภอ ซึ่งอำเภอที่ไม่พบเชื้อมี 4 อำเภอได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย, ระโนด เทพาและนาหม่อม นอกจากนี้ทางจังหวัดสงขลาได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและเตือนภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งแนะนำการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย


                                                                                                                                 ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
                                                                                                                                   จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
                                                                                                                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

                                                                                                                                                       7 พ.ค. 61