1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมหารือโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน

          วันนี้(8 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกร เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หน่วยงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัด, สหกรณ์จังหวัด, เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, พลังงานจังหวัด, ธ.ก.ส.จังหวัด, โครงการชลประธานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้รับนโยบายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ดำเนินการตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ จังหวัดสงขลาได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา จำนวน 3 กลุ่ม สมาชิกเกษตรกร จำนวน 27 ราย ประกอบด้วย กลุ่มสหกรณ์การเกษตระโนด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษมรัตน์และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ  ทั้งนี้ ทำให้เกษตรกรในจังหวัดสงขลามีอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อมีรายได้อย่างยั่งยืน เพิ่มจำนวนโคเนื้อพันธุ์ดีเข้าสู่ระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศ เป็นโคเนื้อต้นน้ำและเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากมูลโคเนื้อผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินหรือผลิตก๊าซ ชีวภาพหุงต้มในครัวเรือนด้วย

           นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นของ การจัดสร้าง ปรับปรุงโรงเรือน แปลงพืชอาหารสัตว์ ให้มีขนาดที่มีความเหมาะสมกับจำนวนโค พร้อมทั้งลานปล่อยเพื่อให้โคได้เดินเล่นหรือพักผ่อน พร้อมทั้งการสร้างรางน้ำและรางอาหารอย่างเหมาะสมอีกด้วย

 

 ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว    

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา    

8 พ.ค.  61