1.1

จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ร่วมกับโครงการ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ
          วันนี้ (10 พ.ค. 61) ที่ โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 6(บ้านบางกม) ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดากล่าวต้อนรับ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ, คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , หน่วยงานรัฐสาหกิจ, ภาคเอกชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในวันนี้
          นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ, การให้บริการด้านการเกษตร , การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสแก่ประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/อุบัติภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่มีฐานะดีขึ้นต่อไป
          ทั้งนี้ นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา กล่าวว่า อำเภอสะเดา เป็นอำเภอหนึ่งที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากจังหวัดสงขลา 44 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอหาดใหญ่ 44 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,029.273 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 9 ตำบล 67 หมู่บ้าน จัดเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล 6 แห่ง อบต. 6 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น 125,978 คน ชายหญิงเท่า ๆ กัน มีครัวเรือน 18,195 ครัวเรือน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดีจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลามอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุจำนวน 100 ชุดและมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุจำนวน 180 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 10 ชุดโดยนำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน


                                                                                                                              วาสนา สินสุข/ข่าว
                                                                                                                    จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ
                                                                                                                            10 พฤษภาคม 2561
                                                                                                       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา