1.1

คณะตรวจแรงงานบูรณาการของศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมออกตรวจสภาพการจ้าง การทำงานของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงในบริเวณอ่าวไทยเขตรับผิดชอบจังหวัดสงขลา

        วันนี้ (11 พ.ค.61) ที่ท่าเทียบริเวณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 ของกรมประมง ร่วมออกตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานในเรือประมงทะเล ณ บริเวณอ่าวไทยจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ตำรวจน้ำ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ร่วมออกตรวจสภาพการจ้าง การทำงานของแรงานที่ทำงานบนเรือประมงในบริเวณอ่าวไทยเขตรับผิดชอบของจังหวัดสงขลา ตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงทะเลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
      โดยได้ตรวจเรือจำนวน 6 ลำ มีเรือ นลาภสิรภัทร,ทรายนาทวี 24 ,ทรายนาทวี,ทรายนาทวี, ชารากัต ,ทรายนาทวี 29 และจากการตรวจสอบเรือทั้ง 6 ลำของกลุ่มแรงงานต่างด้าวใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวครบทุกคน
                                                                                                                    ภาวิณี ชูบัณฑิตย์/ข่าว
                                                                                                               จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
                                                                                                                                 11 พ.ค.61
                                                                                               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา