1.1

จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดพร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนาสู่ยุค Thailand 4.0
         วันนี้ (16 พ.ค. 61) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดสงขลานายศักกระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด โดยมี นางคนึงนิจ ศชศิลา ผู้ตรวจการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
         นางคนึงนิจ ศชศิลา ผู้ตรวจการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้เกิดการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ)โดยในพ. ศ. 2560 ได้มีเป้าหมายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน จำนวน 24,700 หมู่บ้านและติดตั้งที่สงขลา 636 แห่ง เฟสแรกติดตั้งเสร็จไปแล้ว 436 หมู่บ้านเพื่อขยายกลุ่มผู้ใช้งานให้เกิดความทั่วถึงผ่านกลไกการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ถึงเน็ตประชารัฐแก่ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม
         ด้านนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสร้างโอกาสจากการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และจะมีการติดตามประเมินผลทั้งผลผลิตผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศเชื่อมโยงคนไทยทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ
                                                                                                                                  อุมาพร สังขวณิช/ ข่าว
                                                                                                                                  ภาวิณี ชูบัณฑิตย์/ภาพ
                                                                                                                                            16 พ.ค. 2561
                                                                                                               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา