1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
         วันนี้ (18 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท้องถิ่นจังหวัด, เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, เกษตรจังหวัด, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5, ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดสงขลาประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
        โดยแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่ 6 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 59 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ทรัพยากรกายภาพ, ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจัดทำแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆภายใต้แผนแม่บท ในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสถานที่สำคัญในการดำเนินงาน เช่น พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณ ในการดำเนินงานโดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจำปี/โครงการภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ. ไปยังแหล่งทุนต่างๆต่อไป
       สำหรับกรอบการดำเนินงานที่ 1 เป็นการเรียนรู้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการ ด้านปกปักทรัพยากรของประเทศจึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานได้แก่ กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการดำเนินงานที่ 2 กรอบการใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่างๆใน อพ.สธ. ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพสมบูรณ์และเป็น ปัจจุบันโดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดำริโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร และกรอบการดำเนินงานที่ 3 เป็นการสร้างจิตสำนึกเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆโดยเฉพาะเยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศจนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทย โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ได้แก่กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

                                                                                                                            ศิริลักษณ์แคล้วคลาด /ข่าว
                                                                                                                             จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ
                                                                                                              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
                                                                                                                                                18 พ.ค. 61