1 4

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคม

                สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ในกรอบวงเงิน 440 ล้านบาท โดยมีประเภทแผนงาน ดังนี้

  1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  2. แผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีด้านไฟฟ้า
  3. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เช่น การพัฒนาเครือข่าย หรือ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ หน่วยงานด้านไฟฟ้า
  4. แผนงานสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า

           ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.erc.or.th หรือ http://pdf.erc.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2207 3599 ในวันและเวลาราชการ

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

1 พฤษภาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา