1 4

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
         กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กำหนดเปิดรับคำขอแบบคำขอการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถยื่นคำขอตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศที่ส่งมาด้วย ได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษี กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
        ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.roadsefefund.com หรือwww.tabienrod.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0-7433-0251 และ Call Center 1584

                                                                                                                                            วาสนา สินสุข/ข่าว
                                                                                                                                           7 พฤษภาคม 2561
                                                                                                                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา