1 4

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เร่งหารือ สศช.ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตดำเนินการได้ตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่
         นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมอุตสาหกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทัพยากรธรณี ได้ดำเนินการร่วมกันภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 ตามลำดับขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ซึ่งได้ดำเนินการทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีความเห็นให้ปรับปรุงรายละเอียดบางประการในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
         ‘‘กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มิได้นิ่งนอนใจ จะร่วมกับกรมทัพยากรธรณีและผู้ประกอบการเหมืองแร่เร่งดำเนินการหารือทำความเข้าใจกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการนำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่เสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบโดยเร็วเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุประทานบัตรสามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบการของภาคเอกชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านขณะนี้’’ นายวิษณุ กล่าวทิ้งท้าย

                                                                                                                            ภาวิณี ชูบัณฑิตย์/ผู้เรียบเรียง
                                                                                                                                      9 พฤษภาคม 2561
                                                                                                                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา