1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่ 3/2561
วันนี้ (23 พ.ค.61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นาย กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา หน่วยงานจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานธนารักษ์, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้
      สำหรับการประชุมเป็นประเด็นการรายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญต่างๆในด้านโครงการพัฒนารถไฟทางคู่จากปาดังเบซาร์-สุราษฎร์ธานี, โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา/โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา, โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่- ชายแดนมาเลเซีย/ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ฝั่งตะวันออก) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ฝั่ง(ตะวันตก)และโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินแนวใหม่ ตอน พรุเตียว- ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2, โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาท่าเรือ 1, การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาจังหวัดสงขลา, โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา, โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา อำเภอสะเดา, โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสงขลาTruck Terminalและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่
      นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอการผลักดันโครงการขยายขนาดถนนทางหลวงหมายเลข 408 สายนาทวี- ด่านประกอบเป็น 4 ช่องทางจราจร, การผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นเมือง Mice City, ปัญหาแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข, ปัญหาอุปสรรคการประกอบกิจการ SMEs, การเร่งรัดการทบทวนการออกกฎกระทรวงซึ่งสัญชาติสิงคโปร์ อินโดนีเซียและบรูไนเข้ามาท่องเที่ยวผ่านด่านพรมแดนทางบกโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

ศิริลักษณ์แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
23 พ.ค. 61