1.1

จังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ครั้งที่ 2/2561


วันนี้ (24 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์, จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร, ปศุสัตว์จังหวัด, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด, หอการค้าจังหวัด, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลาในด้านการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร, การดำเนินงานด้านส่งเสริมการปลูกอนุรักษ์และขยายพันธ์สมุนไพร, การดำเนินงานและส่งเสริมการแปรรูปและการตลาดสมุนไพร, การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพร ในครั้งนี้


        นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินงานเมืองสมุนไพร มีการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ค้นหาอัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดมาส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้มีรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการจากสมุนไพรและการท่องเที่ยวมีความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


        สำหรับการดำเนินงานเมืองสมุนไพรแบบครบวงจรมี 4 องค์ประกอบหลักที่สำคัญ ได้แก่การส่งเสริมการปลูกสมุนไพร, การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร, การแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปใช้ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในทุกระดับ ทั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด ซึ่งอาศัยขั้นตอนการเดินหน้าเมืองสมุนไพร คือการรู้จักตนเอง ในการค้นหาภูมิปัญญา จุดเด่น จุดด้อย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและค้นหาความต้องการ demand ,ร่วมวางแผนและดำเนินการ ในการสร้าง ความรับรู้และความตระหนักในการใช้สมุนไพร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการ การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนด้วยกลไกประชารัฐ , เร่งรีบสร้างโอกาส ในการเพิ่มศักยภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงตลอด Value chain พร้อมทั้งขยายบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการสร้างชุมชนเข้มแข็งมีการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

 


ศิริลักษณ์แคล้วคลาด /ข่าว

อุมาพร สังขวณิช/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

24 พ.ค. 61